نمايش خبر
نمرات درس مبانی کاربرد رایانه سال سوم -برق- هنرستان شهید دستغیب شیان
1- علی آفتابی               

2- آرش احمدی

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

13-

14-

15-

16-

17-

18-

19-

20-

21-

11/01/2016