فهرست اخبار
سمینار برنامه ریزی استراتژیک ومدیریت عملکرد

شرکت فرادانش سیستم پویا عضو تخصصی گروه شرکت های فراروند داده ها به منظور آشنایی هرچه بیشتر مجموعه های صنعتی ودستگاه های اجرایی کشور با جدیدترین رویکرد برنامه ریزی استراتژیک ومدیریت عملکرد فرد, تیم وسازمان قصد دارد تا با برگزاری سمینارهای داخل سازمانی موجبات ارتقای سطح دانش وآگاهی مدیران وکارشناسان سازمان های بهره بردار از این مدل اجرایی را فراهم آورد

سه شنبه بيست و يکم بهمن ۱۳۹۳


سخت افزار و شبکه