جزئیات مشتریان

موسسه تحقیقات خاک و آب کشورتصویر

با موسسه تحقیقات خاک و آب کشور در حال حاضر 5 قرارداد جاری داریم :

  • پشتیبانی شبکه وامنیت
  • سامانه آزمایشگاه های خاک و آب کشور( بیولوژیک . شیمایی)
  • سامانه جامع مواد کودی کشور
  • سامانه GIS
  • نرم افزار تناسب اراضی

آدرس: موسسه تحقیقات خاک و آب کشور