عضو شورای عالی انفورماتیک

عضو شورای عالی انفورماتیک