جزئیات جلسه بررسی سامانه مانیتورینگ آفت کش هاتصویر
اخبار

به گزارش روابط عمومی سازمان حفظ نباتات، در این جلسه ابتدا مدیر عامل و کارشناسان شرکت پشتیبان نسبت به ارائه عملیات انجام گرفته، دسترسی ها و امکانات افزوده شده به سامانه برای افزایش قابلیت بهره برداری برای گزارش گیری و رهگیری ثبت سفارش، ثبت و ترخیص و پیگیری سموم وارداتی، تولیدی و جابجایی و توزیع سموم توسط شرکت ها و رصد سموم تحویلی تا بهره بردار و کشاورز در سامانه مورد ارزیابی قرار گرفته و اقدامات انجام گرفته برای پایش همزمان از مراحل ثبت تا تحویل به مصرف کننده مورد مشاهده قرار گرفته و امکانات لازم و دسترسی های تکمیلی در این خصوص پیشنهاد شد. همچنین با توجه به ارسال و تبادل اطلاعات در سامانه های بالا دستی و گمرک و وزارت جهاد کشاورزی و .... امکان بررسی اطلاعات توسط دستگاههای نظارتی نیز فراهم خواهد شد. مراتب پس از توصیه و بررسی و اعلام نظر کارشناسان و مشاورین جهت تکمیل نهایی به شرکت پشتیبان ابلاغ شد.