جزئیات پروژه جدید سامانه ثبت سمتصویر
اخبار

شفافیت در فرآیند ثبت و صرفه جویی قابل توجه در ثبت سموم جدید

در این پروژه فرآیند آفت کش ها فرمول جدید که تا کنون در کشور استفاده نشده است به طور کامل پیاده سازی می­گردد.

از جمله قابلیت­های اختصاصی این سامانه کارتابل اختصاصی برای کاربران خارج از سازمان ( سازمان دامپزشکی، سازمان غذا دارو ، پزشکی قانونی و.. ) امکان رأی گیری آنلاین و ثبت نظرات و مستندات همه اعضاء فرآیندهای موازی و تضمین نتایج در کارتابل کارشناس